برای اطلاع از زمان شروع کلاس فرم زیر را تکمیل کنید. شروع ثبت نام از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. 



 

ثبت در لیست انتظار برای کارگاه عکاسی مستند

* قسمت های اجباری