برای اطلاع از زمان شروع کلاس فرم زیر را تکمیل کنید. شروع ثبت نام از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.  

ثبت در لیست انتظار برای کارگاه آزاد عکاسی با محمدرضا میرزایی - ۲

* قسمت های اجباری